შემთხვევის მართვა

თანადგომას სოციალური მუშაკები ბენეფიციარებთან მუშაობისას იყენებენ შემთხვევის მართვის სტრატეგიას.

შემთხვევის მართვა გულისხმობს კლიენტთან ინდივიდუალურ მუშაობას მისთვის დახმარებისა და მხარდაჭერის აღმოჩენის მიზნით, რაც გამოიხატება საჭირო მომსახურებების მოძიებასა და მათზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობერსებაში.

აივ/შიდსის კონტექსტში სოციალური თანხლების ძირითადი ამოცანები მოიცავს:

  • კლიენტის საჭიროებების შეფასებას და მრავალმხრივი დახმარების გეგმის შედგენას, რო-მელიც ეხება კლიენტის ცხოვრების ძირითად სფეროებს: სამედიცინოს, სოციალურს, ფსიქოლოგიურს და ა.შ.
  • კლიენტის საჭიროებების შესაბამისი სერვისების მოძიებას და საჭირო მომსახურების სპექტრის გაფართოებას;
  • კლიენტის დახმარებას საჭირო სერვისებისათვის მიმართვაში, რაც შეიძლება განხორციელდეს როგორც კლიენტის გადამისამართების, ასევე სოციალური თანხლების მეშვეობით;
  • კლიენტის მხარდაჭერას სერვისების მიღების ყველა ეტაპზე;
  • კლიენტის ინფორმირებას აივ ინფექციის, რისკის შემცველი ქცევისა და ჯანმრთელობაზე ზრუნვის აუცილებლობის შესახებ;
  • კლიენტთან ინდივიდუალურ მუშაობას უსაფრთხო ქცევის დასწავლის და გამყარების მიზნით.

 

სერვისი კონფიდენციალური და უფასოა.