ტრენინგები

თანადგომა“ ახორციელებს ტრენინგებს შემდეგ საკითხებზე:

 • ფსიქოლოგიური კონსულტირება;
 • თანასწორთა განათლება;
 • კოგნიტურ-ბიჰევიორული სტრესის მართვა;
 • ტრენერთა ტრენინგი;
 • მოზარდობის ფიზიოლოგიური და ფსიქოლოგიური ასპექტები;
 • მშობელთა განათლება მოზარდობის ფიზიოლოგიურ და ფსიქოლოგიურ ასპექტებზე.
 • სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები;
 • ოჯახის დაგეგმვის მეთოდები;
 • აივ/შიდსი და სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციები;
 • ეფექტური კომუნიკაცია;
 • წამალდამოკიდებულება;
 • სოციალური სამუშაოს სპეციფიკა სარისკო პოპულაციებთან;
 • სოციალური თანხლება;
 • კოგნიტურ-ბიჰევიორული თერაპია და წამალდამოკიდებულება;
 • გენდერი, გენდერული ძალადობა და მისი პრევენცია;
 • ადამიანის უფლებები და ძალადობა;
 • აივ-ზე ტესტირება და კონსულტირება.

 

ტრენინგები ხელმისაწვდომია როგორც ორგანიზაციის სამიზნე ჯგუფებისათვის, ასევე სერვისების მიმწოდებლებისა და სტუდენტებისათვის.