წევრობა

  • „თანადგომა“ წევრობაზე დაფუძნებული ასოციაციაა.
  • ასოციაციას ჰყავს ნამდვილი და საპატიო წევრები.

  • ასოციაციის ნამდვილი წევრი შეიძლება გახდეს ნებისმიერი პირი, რომელიც აღიარებს ასოციაციის წესდებას, იზიარებს ასოციაციის

    დეკლარირებულ მიზნებს და მონაწილეობას მიიღებს ასოციაციის საქმიანობაში.

  • ასოციაციის საპატიო წევრად შეიძლება მიღებულ იქნას ნებისმიერი პირი, რომელსაც განსაკუთრებული წვლილი იუძღვის ასოციაციის ძირითადი მიზნების განხორციელებაში, აქტიურად თანამშრომლობს ასოციაციასთან ან ემსახურება ასოციაციის ძირითადი მიზნების განხორციელებას რაიმე სხვა ფორმით.
  • ასოციაციის წევრად მიღება ხდება მსურველის წერილობითი განცხადების საფუძველზე ასოციაციის გამგეობის მიერ. წევრად მიღების საკითხი განიხილება გამგეობის მიერ განცხადების მიღებიდან 3 თვის ვადაში.
  • ასოციაციის წევრი შეიძლება გარიცხულ იქნას ასოციაციის წევრობიდან, თუ მისი საქმიანობა ეწინააღმდეგება ასოციაციის მიზნებს და ლახავს ასოციაციის სახელსა და ღირსებას. წევრის გარიცხვის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს ასოციაციის საერთო კრება.
  • ასოციაციის დამფუძნებელი და შემდგომი წევრები სარგებლობენ თანაბარი უფლებებით.