აივ/შიდსის პრევენცია პენიტენციური სისტემის დაწესებულებებში

აივ/შიდსის პრევენცია პენიტენციური სისტემის დაწესებულებებში

პროექტის დასახელება: “აივ/შიდსის პრევენცია პენიტენციური სისტემის დაწესებულებებში”.

დონორი: შიდსის ჯანდაცვის ფონდი (AHF)

პროექტის მიზანი: სწრაფი აივ-ტესტირების მიწოდება სარისკო პოპულაციისათვის (პატიმრებისათვის) და ციხეებში ახლად გამოვლენილი აივ დადებითი პირებისათვის ზრუნვასა და მოვლის პროგრამაში ეფექტური ჩართვის უზრუნველყოფა.

განხორციელების პერიოდი: 01/01/2021 – 31/12/2021

პროექტის აქტივობები:

  1. კონფიდენციალური და უფასო სწრაფი ტესტირება აივ-ზე და ზრუნვის პროგრამაში ჩართვა პატიმრებისათვის თბილისისა და მის შემოგარენში მდებარე 10 პენიტენციურ დაწესებულებაში;
  2. კონდომებისა და საინფორმაციო მასალების გავრცელება.